ทำเนียบบุคลากร


นายวิลาศ  ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ